Minano Nihongo


 


 

Với mục đích rút ngắn một nửa thời gian để học triệt để 50 bài Minano Nihongo, hệ thống trợ giúp học Tiếng Nhật sơ cấp với các đặc tính cụ thể như sau:

♥  Bao gồm 50 bài học, giữ nguyên tính sư phạm của sách gốc Minano nihongo, với Đầy đủ 9 học phần:

            1) Từ vựng(ことば)
            2) Ngữ pháp(文法)
            3) Bunkei(文型)
            4) Reibun(例文)
            5) Kaiwa(会話)
            6) RenshūA(練習A)
            7) RenshūB(練習B)
            8) RenshūC(練習C)
            9) Bài tập(問題)

♥  Các phần học được liên kết với nhau theo một thể thống nhất và khoa học.

♥  Các phần Video và băng nghe được tích hợp thuận tiện cho người học.

♥  Dịch và giải nghĩ đầy đủ, gắn liền với mỗi phần học

♥  Cụ thể hóa tính sư phạm của giáo trình

♥  Có hướng dẫn học cụ thể giúp người học có thể tự học hiệu quả chỉ với thao tác click hoặc chạm

 Danh sách 50 bài học