Minano Nihongo 1

Minano Nihongo 1

Các phần học trong bộ giáo trình Minano Nihongo đã được đưa vào phần mềm: học từ vựng kèm Mp3, ngữ pháp, Bunkei, Reibun, Kaiwwa, Renshuu A, B, C, và phần bài tập thuộc bài 01 đến bài 25.
Minano Nihongo 2

Minano Nihongo 2

Các phần học trong bộ giáo trình Minano Nihongo đã được đưa vào phần mềm: học từ vựng kèm Mp3, ngữ pháp, Bunkei, Reibun, Kaiwwa, Renshuu A, B, C, và phần bài tập thuộc bài 26 đến bài 50.
hướng dẫn sử dụng

hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng hệ thống trên phiên bản Mobile