Giáo trình Soumatome N3 điện tử

DANH SÁCH CÁC BÀI HỌC TỪ VỰNG SOUMATOME N3

Từ vựng N3 của giáo trìnhSoumatome có thời lượng trong 6 tuần, mỗi tuần 6 ngày, tổng cộng 36 buổi. Dưới đây là danh sách bài học của từng tuần.

■・Bài tập của tuần 1

■・Bài tập của tuần 2

■・Bài tập của tuần 3

■・Bài tập của tuần 4

■・Bài tập của tuần 5

■・Bài tập của tuần 6

BÀI TẬP CÁC TUẦN SOUMATOME N3

Sau mỗi bài học từ của từng ngày theo giáo trìnhSOUMATOME, các em sẽ làm bài tập để củng cố kiến thức đồng thời học cách sử dụng các từ đó trong câu. Dưới đây là danh sách bài tập từ vựng của từng ngày.

■・Bài tập của tuần 1 - ngày 1

■・Bài tập của tuần 1 - ngày 2

■・Bài tập của tuần 1 - ngày 3

■・Bài tập của tuần 1 - ngày 4

■・Bài tập của tuần 1 - ngày 5

■・Bài tập của tuần 1 - ngày 6

■・ÔN TẬP TUẦN 1

■・Bài tập của tuần 2 - ngày 1

■・Bài tập của tuần 2 - ngày 2

■・Bài tập của tuần 2 - ngày 3

■・Bài tập của tuần 2 - ngày 4

■・Bài tập của tuần 2 - ngày 5

■・Bài tập của tuần 2 - ngày 6

■・ÔN TẬP TUẦN 2

■・Bài tập của tuần 3 - ngày 1

■・Bài tập của tuần 3 - ngày 2

■・Bài tập của tuần 3 - ngày 3

■・Bài tập của tuần 3 - ngày 4

■・Bài tập của tuần 3 - ngày 5

■・Bài tập của tuần 3 - ngày 6

■・ÔN TẬP TUẦN 3

■・Bài tập của tuần 4 - ngày 1

■・Bài tập của tuần 4 - ngày 2

■・Bài tập của tuần 4 - ngày 3

■・Bài tập của tuần 4 - ngày 4

■・Bài tập của tuần 4 - ngày 5

■・Bài tập của tuần 4 - ngày 6

■・ÔN TẬP TUẦN 4

■・Bài tập của tuần 5 - ngày 1

■・Bài tập của tuần 5 - ngày 2

■・Bài tập của tuần 5 - ngày 3

■・Bài tập của tuần 5 - ngày 4

■・Bài tập của tuần 5 - ngày 5

■・Bài tập của tuần 5 - ngày 6

■・ÔN TẬP TUẦN 5

■・Bài tập của tuần 6 - ngày 1

■・Bài tập của tuần 6 - ngày 2

■・Bài tập của tuần 6 - ngày 3

■・Bài tập của tuần 6 - ngày 4

■・Bài tập của tuần 6 - ngày 5

■・Bài tập của tuần 6 - ngày 6

■・ÔN TẬP TUẦN 6