Giáo trình Soumatome N2 điện tử

Từ vựng N2 của giáo trình Soumatome có thời lượng trong 8 tuần, mỗi tuần 6 ngày, tổng cộng 48 buổi. Dưới đây là danh sách bài học của từng tuần.

DANH SÁCH BÀI HỌC TỪ VỰNG N2:

■・Bài học của tuần 1

■・Bài học của tuần 2

■・Bài học của tuần 3

■・Bài học của tuần 4

■・Bài học của tuần 5

■・Bài học của tuần 6

■・Bài học của tuần 7

■・Bài học của tuần 8

DANH SÁCH BÀI TẬP TỪ VỰNG N2

Sau mỗi bài học từ từ vựng của từng ngày vớ giáo trình SOUMATOME N2, các em sẽ làm bài tập để củng cố kiến thức đồng thời học cách sử dụng các từ đó trong câu. Dưới đây là danh sách bài tập từ vựng của từng ngày.

■・Bài tập của tuần 1 - ngày 1_(1)

■・Bài tập của tuần 1 - ngày 2_(2)

■・Bài tập của tuần 1 - ngày 3_(3)

■・Bài tập của tuần 1 - ngày 4_(4)

■・Bài tập của tuần 1 - ngày 5_(5)

■・Bài tập của tuần 1 - ngày 6_(6)

■・Bài tập của tuần 2 - ngày 1_(7)

■・Bài tập của tuần 2 - ngày 2_(8)

■・Bài tập của tuần 2 - ngày 3_(9)

■・Bài tập của tuần 2 - ngày 4_(10)

■・Bài tập của tuần 2 - ngày 5_(11)

■・Bài tập của tuần 2 - ngày 6_(12)

■・Bài tập của tuần 3 - ngày 1_(13)

■・Bài tập của tuần 3 - ngày 2_(14)

■・Bài tập của tuần 3 - ngày 3_(15)

■・Bài tập của tuần 3 - ngày 4_(16)

■・Bài tập của tuần 3 - ngày 5_(17)

■・Bài tập của tuần 3 - ngày 6_(18)

■・Bài tập của tuần 4 - ngày 1_(19)

■・Bài tập của tuần 4 - ngày 2_(20)

■・Bài tập của tuần 4 - ngày 3_(21)

■・Bài tập của tuần 4 - ngày 4_(22)

■・Bài tập của tuần 4 - ngày 5_(23)

■・Bài tập của tuần 4 - ngày 6_(24)

■・Bài tập của tuần 5 - ngày 1_(25)

■・Bài tập của tuần 5 - ngày 2_(26)

■・Bài tập của tuần 5 - ngày 3_(27)

■・Bài tập của tuần 5 - ngày 4_(28)

■・Bài tập của tuần 5 - ngày 5_(29)

■・Bài tập của tuần 5 - ngày 6_(30)

■・Bài tập của tuần 6 - ngày 1_(31)

■・Bài tập của tuần 6 - ngày 2_(32)

■・Bài tập của tuần 6 - ngày 3_(33)

■・Bài tập của tuần 6 - ngày 4_(34)

■・Bài tập của tuần 6 - ngày 5_(35)

■・Bài tập của tuần 6 - ngày 6_(36)

■・Bài tập của tuần 7 - ngày 1_(37)

■・Bài tập của tuần 7 - ngày 2_(38)

■・Bài tập của tuần 7 - ngày 3_(39)

■・Bài tập của tuần 7 - ngày 4_(40)

■・Bài tập của tuần 7 - ngày 5_(41)

■・Bài tập của tuần 7 - ngày 6_(42)

■・Bài tập của tuần 8 - ngày 1_(43)

■・Bài tập của tuần 8 - ngày 2_(44)

■・Bài tập của tuần 8 - ngày 3_(45)

■・Bài tập của tuần 8 - ngày 4_(46)

■・Bài tập của tuần 8 - ngày 5_(47)

■・Bài tập của tuần 8 - ngày 6_(48)