Đề thi từ vựng N5

Phần này có 37 đề thi từ vựng, có đáp án cho mỗi câu ngay sau khi hoàn thành.

A/ Cách thực hiện

Bước 1: Click vào bài trắc nghiệm tương ứng

Bước 2: Nhập tên và số điện thoại, trung tâm Eikoh sẽ gửi cho bạn kết quả tổng hợp qua tin nhắn để các bạn tiện trong việc ôn tập lại. hãy nhấn nút "BẮT ĐẦU LÀM BÀI"

Bước 3: vào chương trình trắc nghiệm và làm bài, hãy là hết bài để hệ thống tổng hợp kết quả

B/ Danh sách đề thi từ vựng N5

■・Đề 1 (từ vựng JLPT N5)

■・Đề 2 (từ vựng JLPT N5)

■・Đề 3 (từ vựng JLPT N5)

■・Đề 4 (từ vựng JLPT N5)

■・Đề 5 (từ vựng JLPT N5)

■・Đề 6 (từ vựng JLPT N5)

■・Đề 7 (từ vựng JLPT N5)

■・Đề 8 (từ vựng JLPT N5)

■・Đề 9 (từ vựng JLPT N5)

■・Đề 10 (từ vựng JLPT N5)

■・Đề 11 (từ vựng JLPT N5)

■・Đề 12 (từ vựng JLPT N5)

■・Đề 13 (từ vựng JLPT N5)

■・Đề 14 (từ vựng JLPT N5)

■・Đề 15 (từ vựng JLPT N5)

■・Đề 16 (từ vựng JLPT N5)

■・Đề 17 (từ vựng JLPT N5)

■・Đề 18 (từ vựng JLPT N5)

■・Đề 19 (từ vựng JLPT N5)

■・Đề 20 (từ vựng JLPT N5)

■・Đề 21 (từ vựng JLPT N5)

■・Đề 22 (từ vựng JLPT N5)

■・Đề 23 (từ vựng JLPT N5)

■・Đề 24 (từ vựng JLPT N5)

■・Đề 25 (từ vựng JLPT N5)

■・Đề 26 (từ vựng JLPT N5)

■・Đề 27 (từ vựng JLPT N5)

■・Đề 28 (từ vựng JLPT N5)

■・Đề 29 (từ vựng JLPT N5)

■・Đề 30 (từ vựng JLPT N5)

■・Đề 31 (từ vựng JLPT N5)

■・Đề 32 (từ vựng JLPT N5)

■・Đề 33 (từ vựng JLPT N5)

■・Đề 34 (từ vựng JLPT N5)

■・Đề 35 (từ vựng JLPT N5)

■・Đề 36 (từ vựng JLPT N5)

■・Đề 37 (từ vựng JLPT N5)